รายวิชาที่มีอยู่

วิชา ง 32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการออกแบบและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

เวลาเรียน 40  ชั่วโมง

 

ศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ  วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี และถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สามารถสร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายหรือแบบจำลองเพื่อนำไปสู่การสร้างชิ้นงาน รายงานผลโดยใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอผลงาน

           มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และมีการจัดการเทคโนโลยียั่งยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาดมุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง บูรณาการกับการสร้างองค์ความรู้ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด

          ง 2.1  ม. 4-6/1  อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ

          ง 2.1  ม. 4-6/2  วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี

          ง 2.1  ม. 4-6/3   สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี    อย่างปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจำลองเพื่อนำไปสู่การสร้างชิ้นงาน  หรือถ่ายทอดความคิด ของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผลโดยใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือนำเสนอผลงาน

          ง 2.1  ม. 4-6/4   มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ  ในงานที่ผลิตเอง หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต

          ง 2.1  ม. 4-6/5   วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน                    อย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด

รวม 1  มาตรฐาน  ตัวชี้วัด